Κύριο περιεχόμενο

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών ιδρύεται (Υπουργική Απόφαση 9407/13-9-2002, Φ.Ε.Κ. 1248/Τ.Β΄/24-9-2002) και λειτουργεί από το 2003.
Στο σχολείο φοιτούν τυφλοκωφοί μαθητές, που αντιμετωπίζουν μια συνακόλουθη αναπηρία της όρασης και της ακοής, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί σοβαρές επικοινωνιακές και άλλες αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής. (IDEA [§300.8(c)(2)])

Η διαφοροποίηση στο βαθμό της αισθητηριακής απώλειας, στην ηλικία που παρουσιάζονται οι αισθητηριακές δυσκολίες, στην αιτιολογία καθώς και η πιθανότητα επιπρόσθετων δυσκολιών συνθέτουν τη μοναδικότητα του κάθε τυφλοκωφού μαθητή.

Η σχολική μονάδα στελεχώνεται από το παρακάτω προσωπικό: Δάσκαλο Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγο, Εργοθεραπευτή και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • την επικοινωνιακή ανάπτυξη, τη μαθησιακή και σχολική ετοιμότητα, τη γνωστική ανάπτυξη, την κινητικότητα και τον προσανατολισμό, την αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση (ΔΚΖ), κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και Ψυχολογική Υποστήριξη των μαθητών και τη Συμβουλευτική των Γονέων.

Τα βασικά στοιχεία για τη δόμηση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου υπό τοπρίσμα της διαφοροποίησης για τους μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες και τύφλωση εστιάζουν:

  • Στη δημιουργία ενός επικοινωνιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει το μαθητή να προβλέπει, να προσμένει και να επιλέγει μέσα από τη χρήση εναλλακτικών συστημάτων εισερχόμενης και εξερχόμενης επικοινωνίας (απτική νοηματική, απτικές ενδείξεις, αντικείμενα αναφοράς, πικτογράμματα, braille)
  • Στη βιωματική μάθηση: Οι ευκαιρίες μάθησης μέσα από πραγματικές καθημερινές εμπειρίες που οργανώνονται διαθεματικά
  • Στην πολυαισθητηριακή προσέγγιση και αισθητηρική ολοκλήρωση μέσα από τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων κατά την πρόσληψη των πληροφοριών (όραση, ακοή, όσφρηση, αφή γεύση).

Την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος (διάταξη, σήμανση με πολυαισθητηριακές ενδείξεις και χρωματικές αντιθέσεις) με τέτοιο τρόπο που να ενθαρρύνει την αυτονομία του μαθητή στο χώρο. στις μαθησιακές ευκαιρίες για μίμηση, επανάληψη, γενίκευση και κοινωνική αλληλεπίδραση.