Κύριο περιεχόμενο

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ

Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας

Στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας φοιτούν μαθητές με μερική ή ολική απώλεια όρασης, αλλά και με πολυαναπηρίες, ηλικίας 4 έως 7 ετών.

Η σχολική μονάδα είναι στελεχωμένη με προσωπικό ειδικά επιμορφωμένο σε θέματα που αφορούν στα προβλήματα όρασης, ενώ δίνεται έμφαση στην πολυαισθητηριακή ενδυνάμωση των μαθητών, με βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους μάθησης.

Ειδικότερα, πραγματοποιείται η διεύρυνση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο, που αφορά σε δεξιότητες οι οποίες ενισχύουν την αίσθηση προσβασιμότητας του μαθητή, σε τομείς όπως:

  • Η εισαγωγή στην εκμάθηση της γραφής Braille και του κώδικα Nemeth.
  • Οι δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης (προσωπική υγιεινή, διαχείριση χρημάτων, μαγείρεμα, κ.ο.κ.).
  • Η χρήση εξειδικευμένου εποπτικού υλικού που κατασκευάζεται ως επί το πλείστον από προσωπικό του Σχολείου, όπως και υποστηρικτικών τεχνολογιών, με στόχο την πρόσβαση του ατόμου στην πληροφορία.
  • Ο προσανατολισμός στον χώρο.
  • Η εστίαση στην κινητικότητα (π.χ. στάση του σώματος, τεχνικές για το ανέβασμα και το κατέβασμα της σκάλας, διάσχιση διαβάσεων στον δρόμο, κ.ά.).

Σε κάθε περίπτωση, τα Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ προσαρμόζονται κατάλληλα, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών. Η κατάλληλη προσαρμογή γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όπου χρειάζεται σε συνεργασία με επιστήμονες εξειδικευμένους σε θέματα εκπαίδευσης μαθητών με μερική ή ολική απώλεια όρασης ή/ και με τον εκάστοτε Σχολικό Σύμβουλο.

Η προσέγγιση της γνώσης γίνεται μέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη δημιουργία και παρουσίαση ιδεών. Ο κάθε μαθητής έχει τον δικό του τρόπο και ρυθμό, που γίνεται σεβαστός από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, ο οποίος αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες των μαθητών του ως σημείο εκκίνησης αφενός για τη διερεύνηση και τον εμπλουτισμό τους, αφετέρου για την επίτευξη της μάθησης.

Στο Σχολείο λαμβάνουν χώρα Καινοτόμα Προγράμματα (π.χ. Υγείας, Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικής, κ.ο.κ.) και Προγράμματα Ανοίγματος του Σχολείου προς την Κοινωνία (κοινές δράσεις με Γενικά Σχολεία), ενώ παράλληλα γίνεται προετοιμασία των μαθητών για την ομαλή ένταξή τους στο Δημοτικό Σχολείο.